گزارشات تصویری

نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98

نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98
نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در مدارس کامیاران 1 مهر 98