گزارشات تصویری

مراسم چهل سالگی انقلاب مسجد حضرت حمزه کامیاران

مراسم چهل سالگی انقلاب مسجد حضرت حمزه کامیاران
مراسم چهل سالگی انقلاب مسجد حضرت حمزه کامیاران
مراسم چهل سالگی انقلاب مسجد حضرت حمزه کامیاران
مراسم چهل سالگی انقلاب مسجد حضرت حمزه کامیاران
مراسم چهل سالگی انقلاب مسجد حضرت حمزه کامیاران
مراسم چهل سالگی انقلاب مسجد حضرت حمزه کامیاران