گزارشات تصویری

مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان

مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان
مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان
مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان
مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان
مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان
مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان
مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان
مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان
مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان