فرمها

فرمها

     
صورتجلسه تاسيس سازمان غيردولتي    
تقاضانامه موسسين سازمان غيردولتي    
فرم ويژه موسسين تشکلهاي غيردولتي    
برگ درخواست تاسيس گروه    
فرم مشخصات فردي مسئولين دفاترفرعي گروههادرشهرستانها    
صورت جلسه انتخاب هيئت امناء هيئت مديره شوراي مرکزي و ...    
صورت جلسه تعيين سمت اعضای هیئت مدیره و...    

 

 


بازدید [ 3106 ]
برچسب ها