گزارشات تصویری

غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97

غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97
غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97
غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97
غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97
غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97
غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97
غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97
غباروبی مزار شهدا گرامیداشت 3 خرداد 97