گزارشات تصویری

غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت

غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت
غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت
غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت
غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت
غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت
غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت
غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت
غبارروبی مزار شهدا گرامیداشت هفته دولت