گزارشات تصویری

غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب

غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب
غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب
غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب
غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب
غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب
غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب
غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب
غبارروبی مزار شهدای کامیاران گرامیداشت چهل سالگی انقلاب