گزارشات تصویری

غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری

غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
غبارروبی مزار شهدای کامیاران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری