گزارشات تصویری

دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی

دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی
دیدار فرماندار با مدیر وکارکنان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی