گزارشات تصویری

دیدار با جانباز و آزاده آقای فاتحی به مناسبت سوم خرداد 97

دیدار با جانباز و آزاده آقای فاتحی به مناسبت سوم خرداد 97
دیدار با جانباز و آزاده آقای فاتحی به مناسبت سوم خرداد 97
دیدار با جانباز و آزاده آقای فاتحی به مناسبت سوم خرداد 97
دیدار با جانباز و آزاده آقای فاتحی به مناسبت سوم خرداد 97