اخبار

شهرستان کامیاران

در راستای برنامه های ثبت جهانی هورامان از بعضی از مناطق روستایی کامیاران بازدید شد

در راستای برنامه های ثبت جهانی هورامان معاون وزیر میراث فرهنگی ، فرماندار کامیاران ، مدیر کل میراث فرهنگی کردستان به همراه کارشناس ارشد یونسکو از بعضی از مناطق روستایی کامیاران به عنوان مناطق مورد هدف در این طرح بازدید به عمل آوردند
در راستای برنامه های ثبت جهانی هورامان از بعضی از مناطق روستایی کامیاران بازدید شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کامیاران در راستای برنامه های ثبت جهانی هورامان دکتر محمد حسین طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی ، دکتر مسعود الماسی فرماندار کامیاران ، علوی مدیر کل میراث فرهنگی کردستان ، مرادی بخشدار مرکزی ، پروفسور یوکا کارشناس ارشد یونسکو ، طالب نیا مدیر پایگاه ثبت جهانی هورامان و کارشناسان میراث فرهنگی از بعضی از مناطق روستایی کامیاران به عنوان مناطق مورد هدف در این طرح بازدید به عمل آوردند.

در این بازدیدها موارد مربوط به تلفیق انسان ، طبیعت و تاثیرات انسان و جغرافیا بر ساختار معماری منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در خصوص مزایای ثبت جهانی منطقه هورامان که شامل بخش های از استان کردستان  و روستاهایی از کامیاران وکرمانشاه می باشد به تفصیل بحث وتبادل نظر شد که عمده ترین آنها حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ، کسب عنوان وشهرت جهانی، دریافت حمایت های مادی ومعنوی جهانی و رونق گردشگری و منافع اقتصادی خواهد بود.

بازدید از مناطق روستایی هدف طرح ثبت جهانی هورامان

بازدید [ 160 ]
برچسب ها