گزارشات تصویری

حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون

حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون
حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون
حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون
حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون
حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون
حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون
حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون
حضور بصیری دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام شهدا در دفتر فرماندار و معاون