گزارشات تصویری

برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران

برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران
برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد بحران کامیاران