گزارشات تصویری

بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان

بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان
بررسی وضعیت پروژه های شهرستان در نشستی با حضور فرماندار کامیاران و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان