اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

بازدید میدانی بخشدار موچش از پروژ ه های عمرانی فعال واقع در روستا های کوله ساره , سرچی و طا

بازدید میدانی بخشدار موچش از پروژه های عمرانی فعال واقع در روستا های کوله ساره , سرچی و طا
بازدید میدانی بخشدار موچش از پروژ ه های عمرانی فعال واقع در روستا های کوله ساره , سرچی و طا

بازدید میدانی بخشدار موچش از پروژ ه های عمرانی فعال واقع در روستا های کوله ساره , سرچی و طا

 

صبح روز چهارشنبه مورخ 24 مردادماه   سال جاری مرادی بخشدار موچش بهمراه مهندس ناظرفنی  دهیاری های بخش موچش از پروژه های عمرانی فعال واقع در روستا های کوله ساره , سرچی و طا بازدید نمودند.

در این بازدی میدانی که طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده صورت گرفته ابتدا بخشدار موچش از پروژه ی دیوار حائل زمین ورزشی کوله ساره بازدید نمود این بازدید به منظور نحوی ه یاجرا و میزان پیشرفت فیزیک پروژه صورت گرفت .

بخشدار موچش ضمن ابراز خرسندی از اجرای این پروژه از نزدیک از نحویه اجرای آن قرار گرفت و خواهان تسریع در عملیات و اجرای اصولی دیوار حائل گردید . / .

در ادامه بازدید میدانی از پیش تعیین شده مرادی بخشدار موچش از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ی بهسازی معابر ( سنگ فرش ) روستای سرچی بازدید نمود . / .

بخشدار موچش در این بازدی ضمن یادآوری نکات تخصصی و متذکر شدن مسائل مرتبط با این پروژه خواهان تداوم عملیات طبق نقشه و کروکی از پیش تعیین شده توسط مهندس ناظر فنی دهیاری ها گردید.

بخشدار موچش میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ی بهسازی معابر روستای سرچی را 80 درصد اعلام نمود که به امید خدا درآستانه ی هفته ی دولت یکی از پروژه های شاخص بخش به بهره برداری خواهد رسید این پروژه با توجه به اعتبار تخصیص یافته 2000 متر مربع خواهد بود .

در پایان بازدی میدانی یک روزه بخشدار موچش از پروژه های عمرانی فعال روستا های دهستان گاورود از دو پروژه ی مهم اجرای خط شبکه فاضلاب و دیوار حائل معبرآرامستان روستای طا هم بازدید نمود

بخشدار موچش به محض ورود به روستای طا از نحویه ی اجرا و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ی خط شبکه فاضلاب روستای طا بازدید نمود

در این بازدید که مهندس ناظر فنی دهیاری های بخش موچش هم حضور داشت ضمن گزارش کامل از این پروژه بحضور بخشدار موچش از اجرای دیوار حائل معبر آرامستان روستای طا هم بازدید شد

بخشدار موچش میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ی خط انتقال شبکه فاضلاب روستای طا را 80 درصد اعلانمود و در ادامه ابراز داشت به محض پایان این فاز عملیاتی بهسازی معابر که شامل هدایت آبهای سطحی و آسفالت این معبر می باشد را هم شروع خواهیم نمود

 

بازدید [ 576 ]
برچسب ها