گزارشات تصویری

بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98

بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98
بازدید فرماندار کامیاران از فنی حرفه و حرفه ای و نمایشگاه صنایع دستی 6 مرداد 98