گزارشات تصویری

بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان

بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان
بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان
بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان
بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان
بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان
بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان
بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان
بازدید فرماندار از سد زیویه و روستای پالنگان