گزارشات تصویری

بازدید سرپرست فرمانداری از تعاونی شیلات پالنگان به مناسبت هفته تعاون

بازدید سرپرست فرمانداری از تعاونی شیلات پالنگان به مناسبت هفته تعاون
بازدید سرپرست فرمانداری از تعاونی شیلات پالنگان به مناسبت هفته تعاون
بازدید سرپرست فرمانداری از تعاونی شیلات پالنگان به مناسبت هفته تعاون
بازدید سرپرست فرمانداری از تعاونی شیلات پالنگان به مناسبت هفته تعاون
بازدید سرپرست فرمانداری از تعاونی شیلات پالنگان به مناسبت هفته تعاون