گزارشات تصویری

بازدید دکتر الماسی فرماندار کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزایی در روستای شاهینی و شرکت در نماز جمعه

بازدید دکتر الماسی فرماندار کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزایی در روستای شاهینی و شرکت در نماز جمعه
بازدید دکتر الماسی فرماندار کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزایی در روستای شاهینی و شرکت در نماز جمعه
بازدید دکتر الماسی فرماندار کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزایی در روستای شاهینی و شرکت در نماز جمعه
بازدید دکتر الماسی فرماندار کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزایی در روستای شاهینی و شرکت در نماز جمعه
بازدید دکتر الماسی فرماندار کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزایی در روستای شاهینی و شرکت در نماز جمعه
بازدید دکتر الماسی فرماندار کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزایی در روستای شاهینی و شرکت در نماز جمعه