گزارشات تصویری

بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران

بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران
بازدید جمعی از مدیران استان وشهرستان ومنتخبان مردم کردستان در مجلس یازدهم از پروژه های در دست اجرا شهرستان کامیاران