گزارشات تصویری

بازدید بخشدار مرکزی کامیاران از احداث 200 متر دیوار حائل و کانال هدایت آبهای سطحی در روستای مروارید

بازدید بخشدار مرکزی کامیاران از احداث 200 متر دیوار حائل و کانال هدایت آبهای سطحی در روستای مروارید
بازدید بخشدار مرکزی کامیاران از احداث 200 متر دیوار حائل و کانال هدایت آبهای سطحی در روستای مروارید
بازدید بخشدار مرکزی کامیاران از احداث 200 متر دیوار حائل و کانال هدایت آبهای سطحی در روستای مروارید