گزارشات تصویری

افتتاح طرح های دهه فجر با حضور مهندس ملکی معاون عمرانی استاندار

افتتاح طرح های دهه فجر با حضور مهندس ملکی معاون عمرانی استاندار
افتتاح طرح های دهه فجر با حضور مهندس ملکی معاون عمرانی استاندار
افتتاح طرح های دهه فجر با حضور مهندس ملکی معاون عمرانی استاندار
افتتاح طرح های دهه فجر با حضور مهندس ملکی معاون عمرانی استاندار
افتتاح طرح های دهه فجر با حضور مهندس ملکی معاون عمرانی استاندار
افتتاح طرح های دهه فجر با حضور مهندس ملکی معاون عمرانی استاندار