اخبار سایت قدیم

انتصاب سرپرست فرمانداری کامیاران

درجلسه ای که امروزیکشنبه 18 تیرماه با حضورمراد جعفری مدیرکل سیاسی وانتخابات ، معاون فرماندار و کارکنان فرمانداری وبخشداریهای تابعه کامیاران برگزار شد از زحمات مسعود روحانی تقدیر و جمال ارشدی به عنوان سرپرست فرمانداری معرفی شد
انتصاب سرپرست فرمانداری کامیاران
یک شنبه 18 تیر سال 1396

درجلسه اي که امروزيکشنبه 18 تيرماه با حضورمراد جعفري مديرکل سياسي وانتخابات ، معاون فرماندار و کارکنان فرمانداري وبخشداريهاي تابعه کامياران برگزار شد از زحمات مسعود روحاني تقدير و جمال ارشدي به عنوان سرپرست فرمانداري معرفي شد.

مسعود روحاني در ابتداي اين نشست با تقدير از همکاري مديران وکارکنان ادارات ، سازمان ها ونهادها واقشار مختلف و مردم شريف شهرستان در طول دوران حضور به عنوان فرماندار کامياران گفت : دولت مصمم است تا با بهره گيري بيشتر از نقش مردم در جهت توسعه همه جانبه کردستان گام هاي بيشتري بر دارد و در اين راستا تنها در بخش کشاورزي در سال جاري بيش از 50 ميليارد تومان در سطح شهرستان کامياران هزينه خواهد کرد.

جمال ارشدي سرپرست فرمانداري کامياران در اين نشست گفت : منافع مردم مهمترين دغدغه وي خواهد بود ودر اين راستا از ظرفيت هاي شهرستان وهمراهي جوانان ونخبگان استفاده خواهد کرد.

وي افزود : به دنبال تدوين برنامه توسعه اي با مديريت مشارکتي خواهد بود تا بر اساس برنامه حرکت شود.

مراد جعفري مديرکل سياسي وانتخابات استانداري در اين جلسه با اشاره به شرح وظايف وزارت کشور ونقش فرمانداران  گفت : نظارت بر کار دستگاههاي اجراي به منظورافزايش رضايت مندي مردم بايستي مدنظر باشد.

وي توسعه فعاليتهاي سياسي وفرهنگي حمايت از احزاب وتشکل ها که مي تواند زمينه ساز مشارکت بيشتر مردم در زمينه هاي مختلف را فراهم نمايد ضروري دانست.

مدير کل سياسي وانتخابات استانداري به موضوع برگزاري انتخابات با حضور گسترده مردم ، وجود امنيت وآرامش در جامعه و پاسخ کوبنده به اقدامات تروريستي دشمنان را نشانه اقتدار ايران اسلامي ومردمي بودن آن دانست و تصريح کرد : اقدامات مثبت وخدمات ماندگار دولت يازدهم موجب امنيت پايدار وخودکفايي در بخش هاي مختلف شده است.

در پايان اين جلسه حکم استاندار کردستان در خصوص سرپرستي فرمانداري کامياران به جمال ارشدي با حفظ سمت ابلاغ و با اهداء لوح وهدايايي از طرف کارکنان فرمانداري وبخشداريهاي تابعه از مسعود روحاني تقدير به عمل آمد.

گفتني است مسعود روحاني با حکم استاندار کردستان به سمت مديرکل دفتر مديريت عملکرد ، بازرسي وامور حقوقي استانداري منصوب شده است.