گزارشات تصویری

اجرای 800 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک بخش مرکزی کامیاران و بازدید از روستای سرابکام

اجرای 800 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک بخش مرکزی کامیاران و بازدید از روستای سرابکام
اجرای 800 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک بخش مرکزی کامیاران و بازدید از روستای سرابکام
اجرای 800 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک بخش مرکزی کامیاران و بازدید از روستای سرابکام
اجرای 800 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک بخش مرکزی کامیاران و بازدید از روستای سرابکام