گزارشات تصویری

اجرای 750 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی بخش مرکزی کامیاران

اجرای 750 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی بخش مرکزی کامیاران
اجرای 750 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی بخش مرکزی کامیاران
اجرای 750 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی بخش مرکزی کامیاران