گزارشات تصویری

اجرای 600 متر سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی علیا بخش مرکزی کامیاران

اجرای 600 متر سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی علیا بخش مرکزی کامیاران
اجرای 600 متر سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی علیا بخش مرکزی کامیاران
اجرای 600 متر سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی علیا بخش مرکزی کامیاران
اجرای 600 متر سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی علیا بخش مرکزی کامیاران