گزارشات تصویری

اجرای 250 متر دیوار چینی و جدول گذاری در روستای لون کهنه بخش مرکزی کامیاران

اجرای 250 متر دیوار چینی و جدول گذاری در روستای لون کهنه بخش مرکزی کامیاران
اجرای 250 متر دیوار چینی و جدول گذاری در روستای لون کهنه بخش مرکزی کامیاران
اجرای 250 متر دیوار چینی و جدول گذاری در روستای لون کهنه بخش مرکزی کامیاران
اجرای 250 متر دیوار چینی و جدول گذاری در روستای لون کهنه بخش مرکزی کامیاران
اجرای 250 متر دیوار چینی و جدول گذاری در روستای لون کهنه بخش مرکزی کامیاران