اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

آغازپروژه ی اجرای دیوار حائل زمین ورزشی روستای کوله ساره

آغازپروژه ی اجرای دیوار حائل زمین ورزشی روستای کوله ساره

آغازپروژه ی اجرای دیوار حائل زمین ورزشی روستای کوله ساره

 

مرادی بخشدار موچش در خصوص تعریف پروژه ی اجرای دیوار حائل روستای کوله ساره ابراز داشت این پروژه ی دیوار حائل یکی از فاز های عملیاتی شده ی تکمیل زمین ورزشی آن روستا می باشد که با پیشرفت فیزیکی40 درصدی در حال اجرا است

دیوار حائل زمین ورزشی با حجمی بالغ بر 500 متر مکعب که با نظارت ناظر فنی دهیاری های بخش موچش و با اجرای عوامل دهیاری اجرا خواهد شد

بخشدار موچش در خصوص روند پیشرفت پروژه اظهار داشت این پروژه طبق برنامه ی زمان بندی شده ی از قبل تعیین شده دارای روند خوب پیشرفت می باشد

بازدید [ 484 ]
برچسب ها