معرفی فرمانداری

پستهای سازمانی فرمانداری کامیاران

 

 معرفی فرماندار:

 

نام و نام خانوادگی سرپرست فرمانداری : جمال ارشدی

 سوابق مدیریتی :

مدیرکل امور اجتماعی استانداری