پروژه های شهرستان

پروژه های مهم

نوع پروژه: وضعیت پروژه: محل اجرا:
عنوانمحل اجرانوع پروژهوضعیتتاریخ شروعتاریخ خاتمه
پروژه 40واحدی مسکن استیجاری کامیاران استانی تکمیل شده 1383 1387